Acte necesare

     (1) Eliberarea actului de identitate pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, în termenul prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pe baza următoarelor documente:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate

b) certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original;

c) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă;

d) certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original;

e) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate  (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105 ; dovada achitării taxei prin aplicația ghiseul.ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX ), în valoare de 7 lei

  (5) Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinţi, cu domicilii diferite, iar minorul locuieşte în mod statornic cu unul dintre aceştia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară şi semnătura celuilalt părinte.

  (6) Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic.

  (7) Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi dată la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.E.P. iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

  (9) În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată , cu modificările ulterioare.

  (10) În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie.

(1) În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, de către cetăţenii români cu domiciliul în România, sunt necesare următoarele documente:

a) certificatul de naştere, original;

b) declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
Dovada adresei de domiciliu se face cu:
– extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
– consimțământul titularului spațiului de locuit.

 În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Declaraţia găzduitorului, prevăzută la aliniatul anterior, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate.

d) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105 ; dovada achitării taxei prin aplicația ghiseul.ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX ), în valoare de 7 lei

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se dă în prezenţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, a celui consular care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate.

Titularul sau reprezentantul legal solicită S.P.C.E.P. pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, pe baza următoarelor documente:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;

b) actul de identitate

c) certificatul de naştere, original;

d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

e) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

f) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

g) dovada adresei de domiciliu se face cu:

– extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

– consimțământul titularului spațiului de locuit.

 În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Declaraţia găzduitorului, prevăzută la aliniatul anterior, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate.

h) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105 ; dovada achitării taxei prin aplicația ghiseul.ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX ), în valoare de 7 lei

– Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul de naştere sau de căsătorie, întrucât nu îl/le mai deţine, şeful serviciului poate dispune obținerea unui duplicat al certificatului/certificatelor de stare civilă.

– În situaţia prevăzută la aliniatul anterior cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se preia odată cu cea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se transmite prin structura de stare civilă a S.P.C.L.E.P. care a preluat cererea oficiului de stare civilă competent.

– În situaţia în care la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ ori certificatul de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ, întrucât nu mai deţine un astfel de document, odată cu cererea pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate depune şi o cerere pentru eliberarea unui certificat de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ.

Pentru actele de identitate aflate în termen de valabilitate lăsate în posesia titularului, solicitantul declară că îl va restitui cu ocazia înmânării noii cărți de identitate.

În termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite S.P.C.E.P. ori misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României eliberarea unei cărți de identitate simple/cărți electronice de identitate, după caz, prezentând documentele de la a) la h) precum şi următoarele:

 • pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. – un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere, original, sau paşaport, original;
 • actul de identitate, în cazul deteriorării.

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;

b) actul de identitate

c) certificatul de naştere, original;

d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

e) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

f) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

g) dovada adresei de domiciliu se face cu:

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
 • consimțământul titularului spațiului de locuit.

 În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Declaraţia găzduitorului, prevăzută la aliniatul anterior, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate.

h) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105 ; dovada achitării taxei prin aplicația ghiseul.ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX), în valoare de 7 lei

– Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul de naştere sau de căsătorie, întrucât nu îl/le mai deţine, şeful serviciului poate dispune obținerea unui duplicat al certificatului/certificatelor de stare civilă.

– În situaţia prevăzută la aliniatul anterior cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se preia odată cu cea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se transmite prin structura de stare civilă a S.P.C.L.E.P. care a preluat cererea oficiului de stare civilă competent.

– În situaţia în care la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ ori certificatul de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ, întrucât nu mai deţine un astfel de document, odată cu cererea pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate depune şi o cerere pentru eliberarea unui certificat de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ.

Pentru celeritatea verificării identității, se poate prezenta un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere, original, sau pașaport original.

Actele de identitate pierdute sau furate, care au fost găsite şi, ulterior, predate ori transmise S.P.C.E.P. potrivit legii, sunt nule de drept şi se distrug.

Titularul sau reprezentantul legal solicită S.P.C.E.P. pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, pe baza următoarelor documente:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;

b) actul de identitate

c) certificatul de naştere, original;

d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

e) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

f) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună u solicitantul actului de identitate;

g) dovada adresei de domiciliu se face cu:

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
 • consimțământul titularului spațiului de locuit.

 În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Declaraţia găzduitorului, prevăzută la aliniatul anterior, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate.

h) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105 ; dovada achitării taxei prin aplicația ghiseul.ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX ), în valoare de 7 lei

– Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul de naştere sau de căsătorie, întrucât nu îl/le mai deţine, şeful serviciului poate dispune obținerea unui duplicat al certificatului/certificatelor de stare civilă.

– În situaţia prevăzută la aliniatul anterior cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se preia odată cu cea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se transmite prin structura de stare civilă a S.P.C.L.E.P. care a preluat cererea oficiului de stare civilă competent.

În situaţia în care la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ ori certificatul de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ, întrucât nu mai deţine un astfel de document, odată cu cererea pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate depune şi o cerere pentru eliberarea unui certificat de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ.

Pentru actele de identitate aflate în termen de valabilitate lăsate în posesia titularului, solicitantul declară că îl va restitui cu ocazia înmânării noii cărți de identitate.

Titularul sau reprezentantul legal solicită S.P.C.E.P. pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, pe baza următoarelor documente:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;

b) actul de identitate

c) certificatul de naştere, original;

d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

e) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

f) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

g) dovada adresei de domiciliu se face cu:

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
 • consimțământul titularului spațiului de locuit.

 În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Declaraţia găzduitorului, prevăzută la aliniatul anterior, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate.

h) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105 ; dovada achitării taxei prin aplicația ghiseul.ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX ), în valoare de 7 lei

i) hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civila.

Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul de naştere sau de căsătorie, întrucât nu îl/le mai deţine, şeful serviciului poate dispune obținerea unui duplicat al certificatului/certificatelor de stare civilă.

– În situaţia prevăzută la aliniatul anterior cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se preia odată cu cea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se transmite prin structura de stare civilă a S.P.C.L.E.P. care a preluat cererea oficiului de stare civilă competent.

– În situaţia în care la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ ori certificatul de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ, întrucât nu mai deţine un astfel de document, odată cu cererea pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate depune şi o cerere pentru eliberarea unui certificat de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ.

Pentru actele de identitate aflate în termen de valabilitate lăsate în posesia titularului, solicitantul declară că îl va restitui cu ocazia înmânării noii cărți de identitate.

Pentru celeritatea verificării identității, se poate prezenta un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere, original, sau pașaport, original.

Titularul sau reprezentantul legal solicită S.P.C.E.P. pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, pe baza următoarelor documente:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;

b) actul de identitate

c) certificatul de naştere, original;

d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

e) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

f) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

g) dovada adresei de domiciliu se face cu:

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
 • consimțământul titularului spațiului de locuit.

 În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Declaraţia găzduitorului, prevăzută la aliniatul anterior, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate.

h) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105 ; dovada achitării taxei prin aplicația ghiseul.ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX ), în valoare de 7 lei

– Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul de naştere sau de căsătorie, întrucât nu îl/le mai deţine, şeful serviciului poate dispune unui duplicat al certificatului/certificatelor de stare civilă.

– În situaţia prevăzută la aliniatul anterior cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se preia odată cu cea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se transmite prin structura de stare civilă a S.P.C.L.E.P. care a preluat cererea oficiului de stare civilă competent.

– În situaţia în care la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ ori certificatul de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ, întrucât nu mai deţine un astfel de document, odată cu cererea pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate depune şi o cerere pentru eliberarea unui certificat de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ.

În cazul renumerotării imobilului tip casă se va prezenta documentul ce face dovada renumerotării, original, eliberat de către Primărie.

Pentru actele de identitate aflate în termen de valabilitate lăsate în posesia titularului, solicitantul declară că îl va restitui cu ocazia înmânării noii cărți de identitate.

Titularul sau reprezentantul legal solicită S.P.C.E.P. pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, pe baza următoarelor documente:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;

b) actul de identitate

c) certificatul de naştere, original;

d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

e) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

f) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

g) dovada adresei de domiciliu se face cu:

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
 • consimțământul titularului spațiului de locuit.

 În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Declaraţia găzduitorului, prevăzută la aliniatul anterior, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate.

h) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105 ; dovada achitării taxei prin aplicația ghiseul.ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX ), în valoare de 7 lei

– Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul de naştere sau de căsătorie, întrucât nu îl/le mai deţine, şeful serviciului poate dispune obținerea unui duplicat al certificatului/certificatelor de stare civilă.

– În situaţia prevăzută la aliniatul anterior cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se preia odată cu cea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se transmite prin structura de stare civilă a S.P.C.L.E.P. care a preluat cererea oficiului de stare civilă competent.

– În situaţia în care la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ ori certificatul de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ, întrucât nu mai deţine un astfel de document, odată cu cererea pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate depune şi o cerere pentru eliberarea unui certificat de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ.

Pentru actele de identitate aflate în termen de valabilitate lăsate în posesia titularului, solicitantul declară că îl va restitui cu ocazia înmânării noii cărți de identitate.

Pentru celeritatea verificării identității, se poate prezenta un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere, original, sau pașaport, original.

Titularul sau reprezentantul legal solicită S.P.C.E.P. pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, pe baza următoarelor documente:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;

b) actul de identitate

c) certificatul de naştere, original;

d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

e) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

f) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

g) dovada adresei de domiciliu se face cu:

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
 • consimțământul titularului spațiului de locuit.

 În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Declaraţia găzduitorului, prevăzută la aliniatul anterior, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate.

h) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105 ; dovada achitării taxei prin aplicația ghiseul.ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX ), în valoare de 7 lei

– Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul de naştere sau de căsătorie, întrucât nu îl/le mai deţine, şeful serviciului poate dispune unui duplicat al certificatului/certificatelor de stare civilă.

– În situaţia prevăzută la aliniatul anterior cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se preia odată cu cea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se transmite prin structura de stare civilă a S.P.C.L.E.P. care a preluat cererea oficiului de stare civilă competent.

– În situaţia în care la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ ori certificatul de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ, întrucât nu mai deţine un astfel de document, odată cu cererea pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate depune şi o cerere pentru eliberarea unui certificat de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ.

În cazul renumerotării imobilului tip casă se va prezenta documentul ce face dovada renumerotării, original, eliberat de către Primărie.

Pentru actele de identitate aflate în termen de valabilitate lăsate în posesia titularului, solicitantul declară că îl va restitui cu ocazia înmânării noii cărți de identitate.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să îşi schimbe domiciliul în România se prezintă, personal, la S.P.C.L.E.P. pe a cărui rază teritorială este situat imobilul la adresa căruia îşi stabilesc domiciliul, în vederea eliberării cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, unde depun documentele:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;

b) certificatul de naştere, original;

c) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

d) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

e) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

f) dovada adresei de domiciliu se face cu:

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
 • consimțământul titularului spațiului de locuit.

 În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Declaraţia găzduitorului, prevăzută la aliniatul anterior, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate.

g) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105 ; dovada achitării taxei prin aplicația ghiseul.ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX ), în valoare de 7 leiprecum şi următoarele:

 • paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original, sau certificatul de cetăţenie română, original; în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta paşaportul românesc în care este înscris domiciliul în străinătate ori certificatul de cetăţenie română, întrucât l-a pierdut sau i-a fost furat, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează verificări în R.N.E.P.S. şi, după caz, solicită D.G.P. efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă este sau nu cetăţean român, precum şi informaţii cu privire la data şi ţara în care acesta şi-a stabilit domiciliul;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, în original.

   ATENȚIE

        (1) Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătorești privind statutul civil al titularului, pronunțate în străinătate și investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse și legalizate.

       (2) Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civila romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate, atât pentru ei, cât și pentru copiii minori.

       (3) În situația în care numai unul dintre părinți își schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătorești prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România, situație în care se depune copie a hotărârii judecătorești rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie în condițiile prevăzute la alin. (1).

Persoanele care au dobândit/redobândit cetățenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate, personal, la S.P.C.L.E.P. pe raza căruia locuiesc, însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de cetățenie română eliberat potrivit legii, original; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetățeniei române se face cu certificatul de cetățenie română sau, după caz, cu certificatul de naștere românesc al minorului, însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți;

b) certificatele de stare civilă românești ale solicitantului, de naștere și, după caz, de căsătorie, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original;

c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/ irevocabilă, după caz, original; în cazul în care cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

d) extrasul de carte funciară sau documentul, în original, cu care se face dovada adresei de domiciliu;

 • consimțământul titularului spațiului de locuit (se poate da in fata lucrătorului de la ghișeu, la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, la posturile de poliție , în fața polițistului  de proximitate)

   În situația în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declarația de primire în spațiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

   Declarația găzduitorului, prevăzută la aliniatul anterior, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărții de identitate simple/cărții electronice de identitate.

e) un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul prevăzut la g), original;

f) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105; dovada achitării taxei prin aplicația ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX ), în valoare de 7 lei;

g) documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original, după caz.

          La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/ structurile subordonate, pentru a fi remis emitentului, împreună cu una dintre copiile certificatului de cetățenie română.

          În situația în care persoana nu mai deține documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, i se solicită o declarație privind condițiile în care l-a pierdut sau i-a fost furat, care se transmite structurii emitente.

Persoanele depun  Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor pe raza căruia au reședința, la care anexează următoarele documente:

a) pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original ;

b) certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original;

c) certificatul / hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original; (hotărârile judecătorești privind statutul civil al titularului, pronunțate în străinătate și investite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse și legalizate);

d) dovada adresei de reședință din România se face cu :

 • extras de carte funciară sau act încheiat în condițiile de validitate prevăzute de legislația în vigoare privind titlul locativ
 • consimțământul titularului spațiului de locuit (se poate da în fața lucrătorului de la ghișeu , la notarul public , la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, la posturile de poliție , în fața polițistului)

  În situația în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declarația de primire în spațiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

 Declarația găzduitorului se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărții de identitate.

e) două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

f) chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate; (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105 ; dovada achitării taxei prin aplicația ghiseul.ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX ) în valoare de 1 leu.

Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele  cazuri:

 1. Când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea Cărții de Identitate
 2. În cazul cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România

Pentru eliberarea cărții de identitate provizorii,  persoana fizică completează Cererea pentru eliberarea actului de identitate,  la care anexează documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetățeniei române, a adresei de domiciliu,

 • trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la baza o banda alba de 7 mm,
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii (plătită la Adm. Fin. Brăila, situată in B-dul A.I.Cuza nr.105 ; dovada achitării taxei prin aplicația ghiseul.ro; prin mandat poștal – CUI 4205670; virament bancar în contul RO98TREZ15121150250XXXXX), în valoare de 1 leu

Înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate se realizează prin aplicarea autocolantului pe cartea de identitate sau, după caz, pe cartea de identitate provizorie.

Pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie,  persoana interesată se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia locuiește temporar, completând in acest sens Cererea pentru înscrierea in cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie a mențiunii privind stabilirea reședinței, la care anexează următoarele documente:

a) cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie pe care urmează a se înscrie mențiunea de stabilire a reședinței;

b) documentul cu care se face dovada adresei de reședința:

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
 • consimțământul titularului spațiului de locuit.

 În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Declaraţia găzduitorului, prevăzută la aliniatul anterior, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate.      

Stabilirea resedintei

Pentru persoanele care solicită stabilirea reședinței în locuri de cazare în comun – cămine, campusuri universitare, instituții de ocrotire și protecție socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea in actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, destinata găzduitorului, se menționează datele administratorului imobilului, care semnează si, eventual, aplica stampila administrației.

EXEMPLE DE ACTE ÎNCHEIATE ÎN CONDIȚIILE DE VALIDITATE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA ROMÂNĂ ÎN VIGOARE, PRIVIND TITLUL LOCATIV:

 • Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuință;
 • Contractul de donație a unui imobil tip locuință, încheiat in forma cerută de lege (autentificat);
 • Contract de vânzare-cumpărare sau de donație a unui imobil tip locuință cu clauză de habitație, sau uzufruct viager;
 • Contract de schimb de locuințe;
 • Contract de comodat (împrumutul de folosință);
 • Contractul (convenția) de partaj voluntar, autentificat;
 • Contractul de întreținere sau contractul de rentă viageră;
 • Contractul de vânzare-cumpărare a dreptului de uzufruct;
 • Contractul de închiriere (locațiune), care are ca obiect un imobil tip locuință, în următoarele situații:

        – din fondul locativ de stat;
       – proprietate a unei persoane juridice, situație în care contractul nu se înregistrează la administrația financiară;

 • Certificatul de moștenitor;
 • Hotărârile judecătorești, rămase definitive si irevocabile privind constatarea dreptului de proprietate, revendicarea sau partajul unui imobil tip locuință;
 • Extrasul de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile de la emitere;
 • Autorizația valabilă de construcție a unui imobil tip locuință însoțită de procesul verbal de finalizare a lucrărilor; în cazul în care imobilul nu a fost executat integral, însoțită de declarația notarială, dată pe proprie răspundere, din care să rezulte ca are condiții și locuiește efectiv la adresă;
 • Contractul de construire însoțit de procesul verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;
 • Adeverința eliberată de primăriile din mediul rural, nu mai veche de 30 de zile de la emitere.